Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Welkom op de website van BZEN
BZEN BV is een Belgische vennootschap, gevestigd te
Croix Henrard, 22
B-4140 Spimont, België.
Ondernemingsnummer 0683 796 748
BTW-nummer BE06 8379 6748
E-mailadres: support@bzenbikes.com

Wij respecteren uw privacy.
Onze website maakt gebruik van cookies, plugins en hyperlinks.

Bij BZEN hechten we veel belang aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Voor meer informatie, lees onze Privacy Policy.

2. Intellectuele eigendom

 1. Indien u zich aan deze voorwaarden houdt, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepbaar gebruiksrecht van de website voor niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
 2. Deze website en alle inhoud die wij u ter beschikking stellen, waaronder software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, gebruikersinhoud en andere informatie (“inhoud”), alsmede alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en merkrechten) en andere rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.
 3. Het is u niet toegestaan enig deel van de website of van de inhoud op enigerlei wijze te kopiëren, weer te geven, te herpubliceren, te vertalen, aan te bieden, over te dragen of te distribueren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons en de respectievelijke houders.

3. Inhoud

 1. BZEN kan ter informatie links naar apps/inhoud/diensten van derden aanbieden via hyperlinks of plugins.
 2. BZEN kan gebruikers ook toestaan om inhoud te posten zoals foto’s, beoordelingen, commentaren, vragen en andere informatie (“Gebruikersinhoud”), die eigendom is van de betrokken gebruiker.
 3. U stemt ermee in geen Gebruikersinhoud te plaatsen met commerciële of professionele doeleinden of die onwettig, schadelijk, beledigend, aanstootgevend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend, een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast kan zijn. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te weigeren en/of te verwijderen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze in strijd is met deze voorwaarden.
 4. Door gebruikersinhoud op deze website te plaatsen verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om deze gebruikersinhoud te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren in verband met BZEN en enige andere van onze diensten en van de diensten van onze gelieerde ondernemingen; u verleent elke gebruiker van deze website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken zoals toegestaan door de functies van de website en in overeenstemming met deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn voor het doel van deze sectie.

4. Aansprakelijkheid

 1. Wij doen geen expliciete of impliciete toezeggingen met betrekking tot: de beschikbaarheid van de website op een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip, of de compatibiliteit met uw hardware, of ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en eventuele remedies; de inhoud van de website, met inbegrip van de gebruikersinhoud en de links naar apps/inhoud/diensten van derden.
 2. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de website en onze producten en diensten, tenzij in het geval van een opzettelijke fout.
 3. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval uitgesloten voor indirecte schade zoals inkomstenderving, productiviteitsverlies en verlies van gegevens, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
 4. De beperking van de aansprakelijkheid in de voorgaande paragrafen is van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime, en zelfs in geval van een ernstige fout.

5. Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van onze maatschappelijke zetel zijn exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden te beslechten, onverminderd het toepasselijk dwingend recht dat bepaalt dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn.
 2. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u elk gebruik of bezoek van de website stop te zetten en dient u geen enkele BZEN-fiets of -accessoire aan te kopen.
 3. Taal: Onze website wordt in verschillende talen vertaald, hetzij door ons, hetzij door automatische vertaaldiensten. De taal waarnaar verwezen wordt in geval van betwisting zal het Engels zijn en dus ook de Engelstalige versie op onze website.

6. Verkoopsvoorwaarde

 1. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van producten en diensten van BZEN aan een klant.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient u ouder te zijn dan 18 jaar en niet handelingsonbekwaam en over een geldig e-mailadres te beschikken. Indien het BZEN ter kennis komt dat een bestelling door een minderjarige wordt gedaan, behoudt BZEN zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
 3. U draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor alle aspecten van uw ritten, met inbegrip van de naleving van alle verkeers-, verkeers- en verzekeringsregels die op u van toepassing kunnen zijn. Deze regels kunnen per land verschillen. Het is uw verantwoordelijkheid om te beoordelen of u in dit opzicht aan de regels voldoet en om, indien vereist door de regels van uw land, een bel of specifieke reflectoren, enz. toe te voegen.
 4. U draagt uw eigen kosten met betrekking tot het gebruik van uw BZEN-fiets en accessoires, met inbegrip van eventuele kosten met betrekking tot het herladen van de batterij, enz.
 5. Het plaatsen van een online bestelling op de website houdt een formele aanvaarding in van de verkoopsvoorwaarden van BZEN en van het beleid van BZEN inzake gegevensbescherming, die beschikbaar zijn op onze website.
 6. BZEN beschrijft op een duidelijke, volledige en nauwkeurige manier de producten die het aan u verkoopt, evenals de stappen van het leveringsproces.
 7. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat BZEN uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging wordt verstrekt zodra BZEN in het bezit is van de bevestiging van uw betaling. Wanneer u een fiets bestelt met bijkomende accessoires, wordt de volledige bestelling in één keer geleverd. Indien één of meerdere accessoires zouden ontbreken, neemt ons team contact met u op en bieden zij u de mogelijkheid om de fiets rechtstreeks op te sturen en een tweede levering te organiseren, gratis, met de ontbrekende artikelen.
 8. BZEN zal de goederen leveren binnen de 30 dagen na de schriftelijke orderbevestiging van BZEN.
 9. Prijs: De toepasselijke prijzen zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van de koopovereenkomst. Gedurende de in de offerte van BZEN vermelde periode worden de prijzen niet gewijzigd, behoudens wijzigingen die kunnen voortvloeien uit afwijkende toepasselijke belastingtarieven.

7. Levering en uitvoering

 1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u op de website van BZEN heeft geregistreerd.
 2. De door BZEN opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voor BZEN geldende omstandigheden.
 3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal BZEN de goederen leveren door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, over te dragen aan de consument.
 4. Indien wij onze verplichting tot levering van de goederen op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de met u overeengekomen termijn niet zijn nagekomen, dient u BZEN te sommeren de levering te verrichten binnen een aan de omstandigheden aangepaste aanvullende termijn. Indien BZEN in gebreke blijft de goederen binnen deze bijkomende termijn te leveren, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. De levering geschiedt via de door BZEN gekozen koerier. U ontvangt een mailbericht met de naam van het bedrijf en u zal uw levering kunnen volgen.
 6. Wanneer BZEN de goederen aan u verzendt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen op u over op het ogenblik waarop hetzij uzelf, hetzij een door u aangeduide derde het leveringsdocument voor ontvangst van de goederen ondertekent.

8. Gratis levering

 1. BZEN fietsen zijn handgemaakte fietsen ontworpen, ontwikkeld en geassembleerd in Polen.
 2. Wij leveren aan uw deur binnen de EU, zonder leveringskosten (Zie gedetailleerde lijst van landen aan de kassa tijdens het registreren van uw leverings- en facturatie-adressen).
 3. Echter, eventuele aanvullende douanerechten en soortgelijke openbare kosten moeten worden gedekt door de klant.
 4. Indien u een leveringsadres buiten deze landen opgeeft, behoudt BZEN zich het recht voor om de bestelling te weigeren. Voor meer informatie, schrijf naar support@bzenbike.com

9. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

 1. De prijzen op onze website zijn inclusief BTW.
 2. Bedrijven binnen de EU, die in het bezit zijn van een geldig BTW-registratienummer kunnen een bestelling vrij van BTW plaatsen. U vindt de instructies op de checkout pagina. Uitzondering voor Polen, omdat BZEN fietsen in Polen gefabriceerd worden moeten we de Poolse BTW toepassen op alle leveringen in Polen.

10. Factuur

 1. De factuur wordt opgemaakt en per post naar uw adres gestuurd op de dag van de verzending van de fiets.
 2. Op de factuur vindt u het Bike Identification Number (BIN) Elke fiets heeft een specifiek BIN gegraveerd door CNC machine in het aluminium aan de onderkant van het frame. Dit nummer is belangrijk en zal vermeld moeten worden in alle correspondentie met BZEN. Het zal ook gevraagd worden door uw verzekeringsmaatschappij in het geval u uw fiets wenst te verzekeren.

11. Voucher - Coupon

 1. Tijdens een marketing evenement, een fietsbeurs of om een specifieke reden, kunt u een coupon of een voucher ontvangen die geldig is op uw toekomstige aankoop van een BZEN fiets op WWW.BZENBIKES.COM.
 2. Vouchers zijn niet cumuleerbaar. U kunt slechts één voucher gebruiken voor één fietsaankoop.
 3. Waardebonnen zijn geldig bij aankoop van een nieuwe BZEN-fiets. Ze zijn niet van toepassing op Retour- en Omruilfietsen.
 4. BZEN-vouchers zijn enkel geldig voor BZEN-fietsen besteld en betaald via de BZEN e-shop.

12. Overmacht

 1. Indien BZEN door overmacht niet in staat is enige verplichting tegenover de opdrachtgever na te komen, worden die verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil en controle onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer stakingen, brand, onderbreking van de energiebevoorrading of van telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de e-shop, laattijdige levering of het uitblijven van levering door leveranciers of andere derden.

13. Garantie

 1. 5 jaar Garantie vanaf factuurdatum voor BZEN gefabriceerd frame en vork uitsluitend beperkt tot de eerste eigenaar. Van toepassing op de onderdelen en de fabricagefouten die bestonden bij levering. Verzend-, arbeids- en douanekosten (indien van toepassing) zijn ten laste van de eigenaar.

 2. Voor nieuwe fietsen 2 jaar garantie vanaf leveringsdatum ongeacht de gebruiker/eigenaar. Van toepassing op de onderdelen en de fabricagefouten die bestonden bij levering. BZEN dekt de kosten van de onderdelen, verzending en arbeidsloon.

 3. Alle outletfietsen worden geleverd met 1 jaar garantie. Het is belangrijk om te weten dat de genoemde cosmetische onvolkomenheden tijdens de garantieperiode niet kunnen worden beschouwd als fabricagefouten die onder de garantie vallen.

14. Klachten

 1. Mocht u klachten hebben over onze producten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de garantievoorwaarden.
 2. Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ongeacht uw woonplaats. De rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden te beslechten, onverminderd de toepasselijke dwingende wet die bepaalt dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn.
 3. Als u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federal Consumer Arbitration Board voor een buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
 4. In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie.

15. Ambassadeur programma

 1. Een proefrit boeken met BZEN
  1. BZEN bouwt aan een netwerk van “Ambassadeurs” om testritten te faciliteren in de meeste Europese grote steden.
  2. Ambassadeurs zijn meestal BZEN-rijders die bereid zijn om hun ervaring te delen met potentiële nieuwe BZEN-klanten. Ambassadeurs kunnen ook medewerkers zijn van een fietsenwinkel of een fietsverhuurplatform of de wettelijke vertegenwoordiging in een specifiek geval, die door BZEN geaccrediteerd zijn om testritten te organiseren.
  3. In Europa heeft BZEN een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met specifieke platformen, B2B-bedrijven of fietsenwinkels. ij het maken van een proefrit bij één van deze door BZEN geaccrediteerde partners zal de proefrijder, naast de voorwaarden van BZEN voor proefritten, moeten instemmen met de specifieke voorwaarden van de partner.
 2. BZEN Ambassadeur
  1. De rol van de BZEN-ambassadeur is het faciliteren van de proefrit.
  2. De BZEN Ambassadeur legt de testrijder uit hoe te rijden op een BZEN-fiets, hoe deze op te laden, hoe de nodige afstellingen te doen, bv. het zadel, en hoe een wiel of band te verwisselen.
  3. Indien bijkomende informatie nodig is, wordt de testrijder doorverwezen naar de website BZENBIKES.COM.
  4. De BZEN ambassadeur zal ervoor zorgen dat de fiets in goede staat is om veilig te rijden.
 3. Proefrijder
  1. De testrijder is bereid de fiets en zijn rijeigenschappen te testen. Daartoe verbindt hij zich ertoe de fiets te berijden in overeenstemming met zijn doel, d.w.z. op de weg en in de stad. BZEN-fietsen zijn slimme elektrische stadsfietsen, speciaal ontworpen voor woon-werkverkeer in de stad. ii. Voor de rit dient de testrijder zi
  2. Voor de rit dient de testrijder zijn paspoort of ID-kaart te overhandigen aan de BZEN Ambassadeur, zodat de nodige gegevens verzameld kunnen worden, nl. voor- en achternaam, paspoort- of ID-kaartnummer. De gegevens worden gewist na het in goede staat terugbezorgen van de fiets aan de Ambassadeur.
  3. De ambassadeur is verplicht alle nodige stappen te ondernemen om de door hem verzamelde persoonsgegevens naar behoren te beveiligen.
  4. De testrijder verklaart dat hij in goede gezondheid verkeert en dat hij niet onder invloed is van alcohol of enige drugs. Hij bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
  5. De testrijder neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor zichzelf en voor de fiets. Hij verbindt zich ertoe de reglementering na te leven die van toepassing is op de wegen en in de regio waar hij zal rijden. In geval van ongeval of diefstal zal hij aangifte doen bij de Politie en zo snel mogelijk de BZEN Ambassadeur inlichten.
  6. De testrijder is verantwoordelijk voor de BZEN-fiets waarop hij test en hij zal alle nodige maatregelen nemen om diefstal te vermijden, waaronder het gebruik van een fietsslot.
 4. Aansprakelijkheid van de testrijder, BZEN Ambassadeur en BZEN SRL
  1. BZEN Ambassador en BZEN SRL zijn niet aansprakelijk voor om het even welk ongeval dat zich zou kunnen voordoen tijdens de testrit, wat ook de oorzaak van het ongeval moge zijn.
  2. In geval van diefstal, gedocumenteerd met de juiste verklaring van de politie, zal de testrijder een schadeloosstelling moeten betalen aan BZEN SPRL SRL of aan de Ambassadeur, afhankelijk van het eigendom van de fiets, gelijk aan 25% van een nieuwe BZEN gelijkaardige fiets behoudens andere specifieke overeenkomst.
  3. De testrijder is aansprakelijk ten opzichte van de BZEN Ambassadeur of BZEN SRL, afhankelijk van het eigendom van de fiets, in geval van verkeerd gebruik van de fiets waardoor schade aan de fiets ontstaat. Daarentegen is de testrijder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door lichte nalatigheid die normale slijtage aan de fiets veroorzaakt. Daarentegen is de testrijder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door lichte nalatigheid die normale slijtage aan de fiets veroorzaakt.
  4. De testrijder blijft als enige aansprakelijk ten aanzien van de politie of justitie in geval van overtreding van wetten, reglementen of andere zaken die verband houden met de BZEN testrit.
 5. Privacybeleid
  1. BZEN kan de door de testrijder meegedeelde persoonsgegevens (naam en voornaam, gsm-nummer en/of e-mailadres) bewaren, gebruiken voor de afhandeling van een eventuele aankoop door de testrijder en om hem telefonisch of via e-mail te contacteren voor productinformatie, tenzij hij hiertegen verzet aantekent. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
  2. Indien foto’s van de testrit door de testrijder gedeeld zouden worden op sociale media (bv. foto’s van de geteste fiets of foto’s van de testrijder zelf) aanvaardt de testrijder dat deze foto’s gedeeld kunnen worden op de sociale media van BZEN of de website van BZEN.

16. Gegevensbescherming

 1. De beheerder van de persoonsgegevens verzameld bij de testrijders is de BZEN SPRL, geregistreerd te Sprimont, België. De beheerder van de persoonsgegevens verzameld bij de testrijders is de BZEN SPRL, geregistreerd te Sprimont, België. De verwerking van de persoonsgegevens zal gebeuren volgens de regels van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 2. De door de testrijders verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het organiseren en uitvoeren van de aankoop van BZEN-fietsen, alsmede om informatie te verkrijgen over de ervaring met het rijden op BZEN-fietsen door de testrijders.
 3. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om de aankoop te kunnen uitvoeren.
 4. De testrijders die persoonsgegevens verstrekken, hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en met inachtneming van de wet, het recht om: a) gegevens te corrigeren, b) gegevens te wissen, c) gegevensverwerking te beperken, d) gegevens over te dragen, e) bezwaar te maken , f) toestemming te allen tijde in te trekken.
 5. BZEN zal van de deelnemers de volgende gegevens verzamelen: a) naam en voornaam, b) e-mailadres, c) telefoonnummer.
 6. BZEN zal eveneens volgende gegevens verzamelen van de klant: a) verzendingsadres.
 7. Testrijders en opdrachtgevers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.
 8. BZEN verklaart dat de gegevens van testrijders en opdrachtgevers niet op geautomatiseerde wijze zullen worden verwerkt en niet zullen worden geprofileerd.
 9. De gegevens van de testrijders en opdrachtgevers zullen niet ter beschikking worden gesteld van externe entiteiten, behoudens de bij wet voorziene bepalingen.
 10. De gegevens van de testrijders en opdrachtgevers worden bewaard voor de periode die nodig is om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken.
 11. BZEN past technische en organisatorische maatregelen toe die gericht zijn op een adequate, op de bedreigingen en categorieën van gegevens afgestemde bescherming van de toevertrouwde persoonsgegevens. BZEN heeft passende maatregelen genomen om de mate van beveiliging te waarborgen die overeenstemt met het risico, rekening houdend met de stand van de technische kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, het doel en de context van de verwerking en het risico op schending van de rechten en vrijheden van personen met een variërende waarschijnlijkheid en ernst van de dreiging. De organisator houdt met name rekening met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van gegevens als gevolg van:
  1) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging,
  2) verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens,
  3) ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 12. BZEN neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot gegevens verzameld door de Ambassadeur of de geaccrediteerde partner.

17. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

18. Wijziging van de voorwaarden

Het is BZEN toegestaan deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt u geacht deze voorwaarden op regelmatige basis te herbekijken.

Bijwerkdatum: 23.10.2023

woman with a BZEN bike
Extra
200€ korting
bij elke bestelling van een
BZEN e-bike!
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang onmiddellijk uw persoonlijke PROMO code.
Aanbod geldig tot 15.06.2024